DÁtum

KKV-k innováció képességének támogatása

20-50 millió forintos eszközbeszerzéssel kombinált támogatás akár 70%-os intenzitással is kkv pályázók számára innovációs képességük fokozására – „GINOP Plusz 2.1.3-24”

Ki veheti igénybe?

 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 • legalább egy lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évve
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 3 fő volt
 • cégforma: Kft., Nyrt., Zrt., Bt, Kkt.

Ki nem veheti igénybe?

 • az innováció projekt összköltsége nem haladhatja meg a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti év árbevételének 50 %-át
 • vállalkozás a GINOP Plusz 2.1.1-21 vagy a GINOP Plusz-2.1.1-24 kódszámú felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be
 • 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ, vagy a 2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ pályázati felhívás keretéből támogatásban részesült innováció céljára

Mekkora a támogatás?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 20-50 millió Ft

 • de minimis esetén 70%
 • eljárási és szervezési innováció 50%

Elszámolható költségek

a) Projektelőkészítés költségei: A projekt előkészítéséhez kapcsolódó innováció folyamat átvilágítás díja

b) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: A projekt keretében üzleti folyamat innovációs tevékenységenként 1-1 fő foglalkoztatott személyi jellegű ráfordítása számolható el

c) Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei rögzített tanácsadástípusok nettó óradíjainak megfelelően igénybevett innováció tanácsadás díja.

d) Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

 • Új, legfeljebb 4 db, egyenként minimum nettó 1.000.000 Ft értékű eszközök (nettó 1.000.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.  A beszerezhető új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) kizárólag az eszközbeszerzés részeként kerülhetnek elszámolásra, amennyiben ezeket számvitelileg a beszerzett eszközre aktiválják.
 • Szoftverek beszerzése a felhívás 2.1.1.2. pontjában felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan. A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától.

e) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj: Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 18 hónapig tartó időtartamban).

f) Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei: a projekt keretében elszámolható közvetlen költségek pontosan 7 %-a. Hardvereszközök költségei a felhívás 3. számú mellékletében található informatikai eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alapján, kizárólag átalány alapúan számolhatók el.

 • A százalékban meghatározott átalány vetítési alapját a következő költség képezik (vetítési alap) a)-e) pontig

Mikor nyújtható be?

1. szakasz: 2024. szeptember 03. 09 óra 00 perctől – 2024. szeptember 30. 12 óra 00 percig

2. szakasz: 2025. március 03. 09 óra 00 perctől – 2025. április 22. 12 óra 00 percig.

Kötelezően választandó innováció tevékenyég:

a) Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációs tevékenységek;

b) Marketing és/vagy értékesítési innovációs8 tevékenységek;

c) Logisztikai innovációs tevékenységek;

d) Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek, amennyiben a támogatást igénylő éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 20 fő volt;

Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenyégek:

a) Üzleti folyamat innováció kapcsolódó beruházása;

b) Projektelőkészítési tevékenység (innováció tanácsadás igénybevétele a projekt előkészítéséhez); c) Innovációs projektet támogató tevékenységek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, horizontális tevékenységek, rezsi).

Elvárások

 • egy olyan új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat fejlesztése a cél, amely jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól
 • támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylőnek a projekt sikeres megvalósítását segítő innováció tréninget kell igénybe vennie
 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítási időszaka alatt minimum 6 hónapig, legalább 1 fő női munkavállalót foglalkoztat teljes munkaidőben
 • támogatást igénylőnek a támogatási kérelmében egy általa választott, az alábbiakban felsorolt szakértői adatbázisból kiválasztott szakértő(k) vagy szervezet(ek) segítségével be kell mutatnia a vállalkozásában már alkalmazott üzleti folyamatait és részletes leírást kell adnia a projekt keretében tervezett új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat(ok) bevezetéséről, ami jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól. A projekt keretében ez a tevékenység projekt előkészítésnek minősül. A támogatást igénylőnek ezen átvilágítási feladatokat a támogatási kérelem benyújtásáig meg kell valósítania.

Innováció tréning:

Az innovációs tréninget a Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt. nyújtja. Az innovációs tréning igénybevétele térítésmentes, azonban a költsége de minimis támogatásnak minősül.

Átvilágítás:

A. Innovációs tanácsadást nyújtó szakértői adatbázisok:

a) Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt. szakértői adatbázisa;

b) Nemzeti Akkreditáló Hatóság – Irányítási rendszertanúsítás / Management Systems Certification

https://www.nah.gov.hu/hu/kategoriak/iranyitasi-rendszertanusitas–management-systems-c

c) A Nemzeti Akkreditáló Hatóság szakértői adatbázisa

https://www.nah.gov.hu/hu/oldal/nah-minositoi-szakertoi-nevjegyzeke

d) Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség által akkreditált tanácsadók:

https://vali.mgfu.hu/hu/experts

e) Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara

http://www.szabadalmikamara.hu/Index.aspx?MN=Tagok_MindenTag&LN=Hungarian

B. A fenti innovációs tanácsadás keretében kizárólag az alábbi szolgáltatástípusok vehetők igénybe:  (A tanácsadási tevékenység elszámolható költsége előre megszabott nettó óradíjakat nem haladhatja meg)

a) Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációhoz kapcsolódó tanácsadás

 • Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
  • termeléstervezési és –szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerek (pl. MES, SCADA) implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);
  • gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök, gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás).
 • Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
  • meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új vállalatirányítási rendszer kiépítésével, modulbővítéssel kapcsolatos tanácsadás,
  • on-line integráltság elősegítéséhez (pl. VMI, gyártási készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszerekhez, online beszerzési-értékesítési informatikai rendszerekhez) kapcsolódó tanácsadás.
 • Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.

b) Marketing és/vagy értékesítési innovációs tanácsadás:

 • Marketing tanácsadás és márkaépítés, beleértve
  • marketing koncepció kialakítása;
  • marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;
  • márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;
  • szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;
  • versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás.
 • Felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés;
 • Arculati és grafikai tervezés;
 • Kommunikációs terv elkészítése;
 • Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó kommunikációs és szervezési tanácsadás;
 • Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.

c) Logisztikai innovációs tanácsadás:

 • Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás.

d) Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek

 • Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve
  • szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
  • a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
  • a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
  • szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
  • üzletmenet-folytonossági tanácsadás.
 • A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás.
 • Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve:
  • menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching;
  • a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás.

Amennyiben a projekt keretében a támogatási igénylő a felhívás 2.1.1.2. pontjában felsorolt innovációs tevékenységek közül egyet valósít meg, abban az esetben legfeljebb 100 óra tanácsadási költség, több innovációs tevékenység megvalósítása esetén legfeljebb 200 óra tanácsadási költség számolható el.

Kötelező vállalások:

a) A projekt eredményeként létrejött szellemi terméknek vagyonnövekményként meg kell jelennie a támogatást igénylőnek a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő első lezárt, teljes, üzleti év éves beszámolójában az immateriális javak soron.

b) 1 főre eső bruttó hozzáadott értéke (BHÉ) legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez viszonyítva a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő első vagy második lezárt, teljes, üzleti évben.

Kérdése van?
Írjon nekünk!

  Adatkezelési és Cookie TÁJÉKOZTATÓ

  Sütiket használunk az oldalunk megfelelő működésének biztosításához, a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi média funkciók felkínálásához és az oldalunk látogatottságának elemzéséhez. Az oldalon való böngészéssel engedélyezi számunkra a cookie-k használatát.
  Adatkezelési tájékoztató